Algemene verkoopsvoorwaarden Forbes-bv.be

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 24 september 2020.
Klik hier om de Algemene gebruiksvoorwaarden op te slaan.

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: Forbes Bvba – Smisstraat 33, 9100 Sint Niklaas met BTW/TVA BE 0705.821.191 –  en met bankrekeningnummer ING IBAN BE82 3631 7940 4368.

De klant kan ons bereiken op het nummer 03/334.91.51 en via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’.

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de Forbes Bvba.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Forbes Bvba kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Forbes Bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be of via 03/334 91 51.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.forbes-bv.be.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

Forbes Bvba behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • bij overmacht

 

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op www.forbes-bv.be vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalkaarten Bancontact/MisterCash, Visa, Mastercard en Maestro.

Forbes Bvba kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op www.forbes-bv.be.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Forbes Bvba tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Afhaling van een bestelling

De wijze waarop de artikelen kunnen worden afgehaald in de door de klant gekozen winkel of GLS-afhaalpunt wordt in de bevestigingse-mail aangeduid.

Bij afhaling dient de klant zijn identiteitskaart of rijbewijs en bevestigingse-mail voor te leggen in de winkel.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be of telefonisch via 03/334 91 51.

Het artikel wordt maximum 30 dagen beschikbaar gehouden voor de klant in de winkel. Indien de klant zijn goederen niet afhaalt binnen de 30 dagen na de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd en zal bij de terugbetaling €9,65 in vermindering worden gebracht voor de hieraan verbonden kosten.

Levering en leveringstijden

Forbes Bvba is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in België en Nederland. De bestelling wordt enkel aanvaard indien het leveringsadres in België of in Nederland gelegen is.

De leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

Bij levering kan een identiteitsbewijs worden gevraagd en de klant tekent af voor ontvangst van de levering.

Ingeval de klant afwezig is op de afgesproken leveringsdatum, kan een kost worden aangerekend voor het opnieuw leveren van de artikelen. Voor meer details over die kost kan de klantendienst gecontacteerd worden onder de rubriek contact.

Ingeval een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.

Voor meer inlichtingen in verband met de levering kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

10.1 Algemeen

De consument heeft het recht aan Forbes Bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt moet dit gebeuren met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

De klant die van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met de klantendienst van Forbes Bvba via een schrijven, het contactformulier op forbes-bv.be of een e-mail. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier.

10.2 Gevolgen van de herroeping

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat Forbes Bvba op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Forbes Bvba mag echter wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Forbes Bvba betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Forbes Bvba heeft medegedeeld, aan Forbes Bvba terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn op rekening van de klant.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Forbes Bvba behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

De kost voor terugzending dient betaald te worden door de klant zelf als bestelde artikel(en) niet defect, met fabriekfout of dergelijke fouten.

Het retour sturen van artikelen met een klein volume

– Artikelen met een klein volume zijn: artikelen die minder dan 30 kg wegen.

De klant kan deze artikelen kosteloos terugsturen als bestelde artikel(en) met fout door ons. Dat kan via een GLS-afhaalpunt naar keuze en via de winkel van Forbes Bvba. Hiervoor dient de klant een retourlabel aan te vragen bij de klantendienst van forbes-bv.be via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be of op het nummer 03/334 91 51.

Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, geopend, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Bij geretourneerde artikelen wordt nagekeken of het artikel al dan niet is gebruikt, beschadigd of bevuild en wordt indien van toepassing een percentage afgehouden bij de terugbetaling.

Na ontvangst van de terugname zal Forbes Bvba binnen 7 dagen de betaalde sommen terugstorten.

Het retour sturen van artikelen met een groot volume

– Artikelen met een groot volume zijn: artikelen die meer dan 30 kg wegen.
Forbes Bvba kan deze artikelen ophalen en/of laten ophalen bij de klant. Voor deze ophaling wordt een kost aan de klant aangerekend van €90. Hiervoor dient de klant een retourlabel aan te vragen bij de klantendienst van forbes-bv.be via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be of op het nummer 03/334 91 51.

Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, geopend, beschadigde of onvolledige artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Artikel 11 – Garantie

U mag verwachten dat de door Forbes Bvba geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Op elk product geldt minimaal de wettelijke garantie zoals bedoeld door artikel 1649bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering op het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. Het kasticket (of factuur) én de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Verkopen aan niet-consumenten zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Bij levering dient de klant elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

Indien de klant na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan de klantendienst via onze website: www.forbes-bv.be, Rubriek: Klantendienst, rechtsboven in de header.

De gegevens van het kasticket/leveringsbon zullen gevraagd worden bij het online invullen van het formulier. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s van de relevante beschadigde producten vereist. Klachten omtrent zichtbare schade die worden gemeld na het verstrijken van deze periode zullen niet meer aanvaard worden.

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan de dienst na verkoop, op straffe van verval van elk recht.

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper terecht bij onze dienst na verkoop of hij kan ons contacteren via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be. Meer details over de klachtenprocedure kan je hier terugvinden.

Artikel 13 – Klantendienst

De klantendienst voor internetverkoop is bereikbaar:

  • op het telefoonnummer 03 334 91 51 (van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur )
  • via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.forbes-bv.be.
  •  

Artikel 14 – Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek “privacybeleid”op www.forbes-bv.be.

Artikel 15 – Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 16 – Speciale acties

Forbes Bvba organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. De voorraad van deze speciale acties is steeds beperkt. Afhaling van de actie dient te gebeuren en is alleen verzekerd tijdens de daartoe voorziene afhaaldata. Deze data zijn steeds duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de actie. Soms is aan de speciale actie eveneens een wedstrijd gekoppeld. Een wedstrijdreglement zal in dat geval steeds ter beschikking zijn op het moment van bestelling of op aanvraag.